Ouderraad

De ouderraad heeft tot taak het personeel te helpen bij allerlei activiteiten op school. U kunt hierbij denken aan o.a. het volgende:

Themaweek gezamenlijke kerken
Behulpzaam zijn met het verspreiden van de werkstukken van de kinderen welke gemaakt zijn voor de Themaweek van de gezamenlijke kerken te weten de: Ned. Herv. Dorpskerk, Ned. Herv. Marantha kerk, Vrije Evangelische Gemeente, Luctor et Emergo en Gereformeerde Goede Herderkerk.

Pasen
Met Pasen regelt de OR het paasontbijt, de kinderen krijgen een attentie. Voor de paasviering worden er ook weer werkstukken opgehangen.

Afscheid groep 8
De barbecue van groep 8 wordt door de ouderraad voorbereid, bekostigd en begeleid.

Laatste schooldag
De OR verzorgt de maaltijd op de laatste schooldag, daarnaast zorgen de OR-leden ervoor dat de kinderen en begeleiders iets te drinken/ eten krijgen tijdens de spelletjes.

Sinterklaas
De aankomst van Sinterklaas op school wordt georganiseerd, waarbij de benodigde hoeveelheid snoepgoed wordt verdeeld.

Kerst
De OR verzorgt de organisatie van de aanschaf van de kerstboeken, die de kinderen van het bestuur ‘De Akker’ krijgen. De versiering (kerstboom, werkstukken, e.d.) van de locatie waar de kerstviering is, wordt uitgevoerd door de OR-leden.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Mevr. A. van Boven – voorzitter
Bovenstraatweg 28 8096 PE Oldebroek 0525- 655415
Mevr. J. Groothuis – penningmeester
Zuiderzeestraatweg 18a 8096 CA Oldebroek 0525-655238
Mevr. A. Zoet – secretaris
Zuiderzeestraatweg 42 8096 CA Oldebroek 06-12065314

Wij vragen van alle ouders een vrijwillige bijdrage voor ieder kind. Voor het eerste kind betaalt u een bedrag van € 15,00. Voor het tweede kind dient eveneens een bedrag van € 15,00 betaald te worden. Wanneer u een derde kind op school aanmeldt, moet daarvoor € 7,50 worden betaald. Voor het vierde en volgende kind wordt geen bijdrage gevraagd.
Indien u door financiële omstandigheden niet aan deze bijdrage kunt voldoen, verzoeken wij u vriendelijk dit aan onze directie te laten weten. Wij willen uiteraard dat uw kind hiervan niet de dupe wordt.
Het is de bedoeling dat u het geld overmaakt op rekeningnummer: 3484.56.182 tnv. ouderraad CNS ‘De Regenboog’ onder vermelding van de naam en de groep van uw oudste kind.
De verantwoording van de besteding van de gelden vindt achteraf plaats via een financieel overzicht en jaarverslag, dat elke ouder wordt toegezonden. Dit gebeurt in november en bevat het verslag over het afgelopen schooljaar.