Ouderraad

De ouderraad heeft tot taak het personeel te helpen bij allerlei activiteiten op school. U kunt hierbij denken aan o.a. het volgende:

Themaweek gezamenlijke kerken
Behulpzaam zijn met het verspreiden van de werkstukken van de kinderen welke gemaakt zijn voor de Themaweek van de gezamenlijke kerken te weten de: Ned. Herv. Dorpskerk, Ned. Herv. Maranatha kerk, Vrije Evangelische Gemeente, Luctor et Emergo en Gereformeerde Goede Herderkerk.

Pasen
Met Pasen regelt de OR het paasontbijt, de kinderen krijgen een attentie. Voor de paasviering worden er ook weer werkstukken opgehangen.

Afscheid groep 8
De barbecue van groep 8 wordt door de ouderraad voorbereid, bekostigd en begeleid.

Laatste schooldag
De OR verzorgt de maaltijd op de laatste schooldag, daarnaast zorgen de OR-leden ervoor dat de kinderen en begeleiders iets te drinken/ eten krijgen tijdens de spelletjes.

Sinterklaas
De aankomst van Sinterklaas op school wordt georganiseerd, waarbij de benodigde hoeveelheid snoepgoed wordt verdeeld.

Kerst
De OR verzorgt de organisatie van de aanschaf van de kerstboeken, die de kinderen van het bestuur ‘De Akker’ krijgen. De versiering (kerstboom, werkstukken, e.d.) van de locatie waar de kerstviering is, wordt uitgevoerd door de OR-leden.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Mevr. A. van Boven – voorzitter

Mevr. J. Groothuis – penningmeester

Mevr. A. Zoet – secretaris

Wij vragen van alle ouders een vrijwillige bijdrage voor ieder kind. Voor het eerste kind betaalt u een bedrag van € 15,00. Voor het tweede kind dient eveneens een bedrag van € 15,00 betaald te worden. Wanneer u een derde kind op school aanmeldt, moet daarvoor € 7,50 worden betaald. Voor het vierde en volgende kind wordt geen bijdrage gevraagd.
De verantwoording van de besteding van de gelden vindt achteraf plaats via een financieel overzicht en jaarverslag, dat elke ouder wordt toegezonden.